Contacteer ons

Algemene voorwaarden

REGISTRATIE- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN BROUNS AUCTIONS BV 26-04-2021

1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van de Brouns bv is toepasselijk op de online veilingen, de onderhandse verkoop en de bijhorende dienstverlening.

Brouns Auctions: Brouns BV, B-9308 Hofstade, Hoogstraat 43; ondernemingsnummer 0461.432.067. De franchisegever van het veilingplatform op de website.

Brouns Partner: De franchisenemer van het veilingplatform op de website. De Brouns Partner is verantwoordelijk voor de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de (online) veiling of onderhandse verkoop van een bepaalde kavel of bepaald goed, zoals bepaald door de algemene voorwaarden en toepasselijke bijzondere voorwaarden.

Bijzondere Voorwaarden: De bijzondere voorwaarden die specifiek bij elke afzonderlijke veiling/verkoop worden opgesteld. Zij vullen de algemene voorwaarden aan.

Gebruiker: Elke persoon die zich op de website heeft geregistreerd.

Gebruikersaccount: Het profiel dat een gebruiker verwerft bij het registreren op de website.

Verkoper De opdrachtgever: De persoon in wiens opdracht de Brouns Partner de kavels/goederen (online) verkoopt en/of veilt. Website De website www.brounsauctions.com en de websites die hiernaar doorverwijzen en die worden beheerd door Green Bananas.

 

2. ALGEMEEN
Deze website is eigendom van Brouns bv (Hierna “Brounsauctions” of de “onderneming”

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Brouns bv Hoogstraat 43 9308 Hofstade

Telefoon: 053 78 11 90
E-mail: info@brounsauctions.com

Ondernemingsnummer: 0461.432.067

2.1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

2.2.  De onderstaande registratie- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de gebruiker enerzijds en Brouns Auctions anderzijds bij het gebruik van de website. We verzoeken de gebruikers om deze registratie- en gebruiksvoorwaarden grondig door te nemen alvorens gebruik te maken van de website. Brouns Auctions kan deze registratie- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Elk gebruik van de gebruikersaccount door bijvoorbeeld in te loggen op de website volgend op de publicatie van de gewijzigde registratie- en gebruiksvoorwaarden maakt een aanvaarding van deze nieuwe registratie- en gebruiksvoorwaarden uit.

2.3.  Het verdere gebruik van de website door de gebruiker, zoals onder andere het deelnemen aan online veilingen, het sluiten van de koopovereenkomst, de (uit)betaling en de afgifte van de kavels/goederen, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en de toepasselijke bijzondere voorwaarden van de Brouns Auctions.

2.4.  Gebruikers kunnen op geen enkele manier rechten op de website of de inhoud ervan ontlenen. Geen enkele informatie of inhoud op de website mag gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd worden voor niet-private of commerciële doeleinden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Brouns of de relevante houders van intellectuele eigendomsrechten.

2.5.  In geval van discrepantie en/of onduidelijkheid tussen de Nederlandstalige registratie- en gebruiksvoorwaarden en de anderstalige registratie- en gebruiksvoorwaarden, zal de Nederlandstalige versie voorrang genieten.

2.6.  Indien een of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze registratie en gebruiksvoorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

 

3. REGISTRATIE

3.1.  De gebruiker aanvaardt de onderhavige registratie- en gebruiksvoorwaarden bij deregistratie van zijn/haar gebruikersaccount op de website.

3.2.  Om een gebruikersaccount aan te maken, dient de gebruiker bepaalde (persoons)gegevens,zoals zijn/haar (i) naam, (ii) email-adres; (iii) geslacht; (iv) adres (land, straat, nr., postcode, gemeente); (v) taal; (vi) mobiel telefoonnummer; en (v) hoedanigheid (natuurlijke persoon/onderneming) te verschaffen. Nadien kiest de gebruiker een eigen wachtwoord voor zijn/haar persoonlijk gebruikersaccount.

3.3.  De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de opgegeven (persoons)gegevens en verbindt zich ertoe de gegevens actueel te houden en aan te passen indien deze zouden wijzigen. De gebruiker verbindt zich er tevens toe zijn wachtwoord geheim te houden en zijn gebruikersaccount niet over te dragen.

3.4.  Brouns behoudt zich het recht voor de registratie van een gebruikersaccount te allen tijde en zonder opgave van redenen te weigeren of te beëindigen.

3.5.  De gebruiker aanvaardt dat Brouns Auctions de (persoons)gegevens zal gebruiken voor het beheer en de optimalisatie van de website en dat Brouns Auctions deze gegevens doorgeeft aan de betreffende Brouns Partner(s), die deze gegevens zullen gebruiken overeenkomstig de algemene voorwaarden en de toepasselijke bijzondere voorwaarden. De verwerking van persoonsgegevens door Brouns Auctions en de betreffende Brouns Partner(s) zal steeds conform de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens gebeuren zoals bepaald in artikel 11 van de algemene voorwaarden.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Brouns Auctions is uitsluitend verantwoordelijk voor het beheer van de website. Elke andere

dienstverlening die via of naast de website wordt verleend, zoals de organisatie en uitvoering van de online veilingen, de onderhandse verkoop, de (uit)betaling en de afgifte van de goederen, vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de verkoper of de

Brouns Partner, zoals overeenkomstig bepaald in de algemene voorwaarden en de

toepasselijke bijzondere voorwaarden.

4.2.  Alle informatie op de website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De website en deinhoud ervan zijn bedoeld om een overzicht te geven van de diensten van de Brouns Partner(s) en de aangeboden kavels/goederen. Hoewel Brouns Auctions de informatie op de website actueel en accuraat wil houden, kan bepaalde informatie onvolledig of onnauwkeurig zijn. De kopers of bieders worden steeds geacht de kavels en/of goederen zorgvuldig te hebben geïnspecteerd op de daarvoor voorziene bezichtigingsmomenten en aldus de kenmerken, inclusief de zichtbare en/of meegedeelde gebreken, te kennen en te aanvaarden alvorens een bod te plaatsen. De informatie op de website met betrekking tot de aangeboden goederen/kavels en de omschrijvingen van de veilingen/verkopen wordt verstrekt en beheerd door de verkoper en/of de Brouns Partner. Brouns Auctions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt of kan optreden als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie op de website.

4.3.  Brouns Auctions is niet aansprakelijk voor het bieden op of de verkoop van kavels/goederen tijdens een online veiling of onderhandse verkoop waaraan wordt deelgenomen door de gebruiker. Alle online veilingen en onderhandse verkopen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de verkoper of de Brouns Partner, zoals overeenkomstig bepaald in de algemene voorwaarden en de toepasselijke bijzondere voorwaarden. Brouns Auctions staat louter en alleen in voor het beheer van de website en is in geval van een geschil omtrent enig aspect van de online veiling nooit betrokken partij.

4.4.  Brouns en de Brouns Partner zijn niet aansprakelijk voor technische problemen bij het bezoek van of de registratie op de website.

4.5.  Brouns Auctions en de Brouns Partner zijn niet aansprakelijk indien door technische onvolkomenheden niet kan worden geboden of de veiling en/of onderhandse verkoop wordt verhinderd. In dergelijk geval kan de gebruiker geen vergoeding vorderen voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen een verlies van een kans.

4.6.  Eventuele websites of bronnen waarnaar wordt doorverwezen door hyperlinks op de website vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars of redactie. Brouns Auctions is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze bronnen of websites.

5. AUTEURSRECHT EN ANDERE (INTELLECTUELE) RECHTEN

5.1.  De website en de inhoud ervan (inclusief ontwerp, teksten, afbeeldingen, logo’s, enz.) zijnauteursrechtelijk beschermd. Brouns Auctions is de enige houder van het auteursrecht in het logo. BROUNS AUCTIONS, de BROUNS Partner en/of de verkoper zijn de houder(s) van het auteursrecht op de verstrekte teksten en informatie op de website.

5.2.  BROUNS AUCTIONS en de BROUNS Partner(s) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of voor enige andere wettelijke of reglementaire inbreuk in verband met goederen of kavels die op de website worden afgebeeld, aangeboden of verkocht. De verkoper draagt steeds de verantwoordelijkheid voor de wettigheid van zijn handelingen en de producten of kavels waartoe de verkoper de BROUNS AUCTIONS. Partner de opdracht heeft gegeven tot aanbieding en/of veiling. De verkoper garandeert dan ook dat zijn goederen of kavels voldoen aan de toepasselijke wetgeving, dat hij de wettige houder is van de intellectuele eigendomsrechten die er op rusten en dat deze producten of kavels geen inbreuk maken op de rechten van derden.

5.3.  Gebruikers zullen, in de gevallen zoals bepaald in artikel 5.2., zich uitsluitend richten tegen de betreffende verkoper en zullen BROUNS AUCTIONS en de BROUNS Partner(s) in geen enkele mate aansprakelijk stellen of in een procedure betrekken. Zij zullen BROUNS AUCTIONS of de BROUNS Partner tijdig informeren over het bestaan van een potentiële inbreuk of onwettigheid op de website teneinde BROUNS AUCTIONS de mogelijkheid te geven dit te onderzoeken en al dan niet de nodige maatregelen te nemen, zoals het verwijderen van inbreukmakende content of het staken van een veiling van inbreukmakende goederen.

6. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

6.1. Op de registratie- en gebruiksvoorwaarden en de daaruit ontstane rechtsbetrekkingen is het Belgische recht van toepassing.

6.2. Bij eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders.

7. Privacyverklaring
7.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld

voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

BROUNS Auctions verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door BROUNS AUCTIONS enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om BROUNS AUCTIONS in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om BROUNS AUCTIONS toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier.

BROUNS AUCTIONS kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen BROUNS AUCTIONS en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan BROUNS AUCTIONS wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@brounsauctions.com.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal BROUNS AUCTIONS deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren, en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen
via info@Brounsauctions.com.

5.3. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.4. Kinderen

Brouns Auctions heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder

ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan BROUNS AUCTIONS, verzoekt de Onderneming hem of haar om BROUNS AUCTIONS te contacteren via info@brounsauctions.com. BROUNS AUCTIONS zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy 6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt BROUNS AUCTIONS uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u BROUNS AUCTIONS deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door BROUNS AUCTIONS intrekken.

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door BROUNS AUCTIONS op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan BROUNS AUCTIONS informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de BROUNS AUCTIONS- website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@brounsauctions.com. De website van Brounsauctions.com maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Brounsauctions maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Brounsauctions?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie

Doeleinde

Data ontvanger

Verwijdering

_first_pageview

Herkenning bezoeker

Brouns Auctions

10 minuten

jsuid

Herkenning bezoeker

Brouns Auctions

20 jaar

_cfduid

Veiligheid

Brouns Auctions

1 jaar

nQ_visitId

Herkenning bezoeker

Brouns Auctions

70 jaar

nQ_cookieId

Herkenning bezoeker

Brouns Auctions

70 jaar

_custom_data_username

Herkenning bezoeker

Brouns Auctions

20 jaar

_custom_data_email

Herkenning bezoeker

Brouns Auctions

20 jaar

6.4 Google en Google Analytics

De website van Brouns Auctions gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In

opdracht van Brounsauctions zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie

Doeleinde

Data ontvanger

Verwijdering

_ga

Analyse

Google

2 jaar

_gid

Analyse

Google

2 dagen

1P_JAR

Herkenning user

Google

1 maand

APISID

Herkenning user

Google

2 jaar

CONSENT

Herkenning user

Google

20 jaar

HSID

Herkenning user

Google

2 jaar

NID

Herkenning user

Google

6 maand

SAPISID

Herkenning user

Google

2 jaar

SID

Herkenning user

Google

2 jaar

SIDCC

Herkenning user

Google

3 maand

SSID

Herkenning user

Google

2 jaar

6.5 Facebook

De website van Brounsauctions maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de Brounsauctions website worden bijgehouden door de pixel. Brounsauctions verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook ingesteld:

Cookie

Doeleinde

Data ontvanger

Verwijdering

fr

Herkenning user

Facebook

3 maand

c_user

Herkenning user

Facebook

3 maand

datr

Herkenning user

Facebook

3 maand

xs

Herkenning user

Facebook

3 maand

presence

Herkenning user

Facebook

70 jaar

wd

Herkenning user

Facebook

1 maand

act

Herkenning user

Facebook

70 jaar

pl

Herkenning user

Facebook

3 maand

sb

Herkenning user

Facebook

2 jaar

locale

Herkenning user

Facebook

2 jaar

6.6 Albacross

Albacross is een tool die bedrijven identificeert die de brounsauctions-website bezoeken. Deze data worden verzameld en geïdentificeerd door middel van cookies. Met deze data kunnen bedrijven die de website bezocht hebben steeds geprofileerd worden voor marketingdoeleinden. U kunt op ieder moment deze gegevens inkijken, (laten) wijzigen of verwijderen door contact op te nemen
met info@brounsauctions.com. Meer informatie rond Albacross kan je hier vinden:

https://albacross.com/privacy-policy/ .
De volgende cookies worden door Albacross ingesteld:

Cookie

Doel

Gegevensontvanger

Verwijdering

_ga

Analyse

Albacross

2 jaar

intercom-id- ez7jrn1f

Identificeren van niet-persoonlijke informatie

Albacross

20 jaar

_gac_UA- 42042717-7

Identificeren van niet-persoonlijke informatie

Albacross

3 maand

6.7 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Brounsauctions contacteren.

6.8. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL